Asbjørg Næss

sivilingeniør

Asbjørg

er sivilingeniør fra NTH (bygg) med fordypning innen ytre miljø og planlegging. Hun har 13 års erfaring fra offentlig forvaltning i kommune, direktorat og departement før hun begynte i Civitas i 2003. Dette har gitt bred innsikt i offentlige plan- og saksbehandlingsprosesser.

Asbjørgs viktigste arbeidsfelt er arealplanlegging og konsekvensutredning (KU) og rådgivning ovenfor eiendomsutviklere, herunder miljøoppfølging av større byggeprosjekter, fra planlegging til utførelse. Asbjørg kan bistå med prosessledelse og kvalitetssikring av produkter i henhold til plan-og bygningsloven og miljølovgivningen. Hun har også bred kompetanse på oppbygging av anbudsdokumenter og kontrakter for utførelse av byggevirksomhet.

Asbjørg bidrar som foredragsholder og blogger i FutureBuilt, og har vært rådgiver for en rekke større arkitektkonkurranser.

 

asbjorg.nass@civitas.no  |  +47 959 91 289

Spør meg om

Byutvikling

Reguleringsplaner

Konsekvensutredninger (KU)

Prosjektledelse

Miljøvennlig materialbruk

Klima- og energi

Forurenset grunn

Lokal luftforurensning

Støy

 

“Det gjelder å spille byggherrer og entreprenører gode”

FOR EKSEMPEL

Miljøkoordinator for utvidelse av
Oslo Lufthavn Gardermoen

FOTO: ASBJØRG NÆSS

 •  

  Asbjørg Næss, Civitas er engasjert som miljøkoordinator for utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen. Utvidelsen omfatter blant annet nye taksebaner, driftsbygg og to nye terminalbygg som tilbygg til den eksisterende terminalen. Prosjektets totale kostnadsramme er ca. 14 milliarder kroner.

  Utbyggingen har svært høye miljøambisjoner. Blant annet nulltoleranse for forurensning av grunnvannsmagasinet under lufthavnen og BREEAM-sertifisering på nivå Excellent for de to nye terminalbyggene. Videre en vesentlig reduksjon av klimagassutslippene fra de nye terminalbyggene sammenlignet med dagens praksis i bransjen. Disse kravene følges opp med klimagassregnskap.

  Som miljøkoordinator har Civitas’ bidrag vært å foreslå og skape konsensus om miljøambisjoner og -mål for prosjektet, å utarbeide kontraktskrav på miljøfeltet og veilede de prosjekterende i arbeidet med å omsette miljømål og -krav til spesifikke krav i entreprisens beskrivelser. Civitas har også bidratt med utvikling av sjekklister for oppfølging av kravene i byggefasen. For eksempel sjekklister for miljøstyringssystem, passivhus og kontroll av krav til materialer. Civitas forestår også veiledning av entreprenører og kontroll av deres utførelse, for å sikre at miljøkrav blir overholdt i utbyggingsfasen.

  Type prosjekt

  Miljøkoordinator byggeprosjekt

  Oppdragsgiver

  Oslo Lufthavn AS,
  T2-Prosjektet

  Tidsrom

  2010–2017

  Nøkkeltall

  Engasjert fire dager i uken

  Civitas’ medarbeider

  Asbjørg Næss

   

Fagansvarlig for miljø i Bjørvika Infrastruktur

Her arbeider hun blant annet med å finne gode svar på hva det innebærer i praksis å være et foregangsområde for bærekraftig byutvikling. Viktige forutsetninger er tverrfaglig tilnærming og å integrere miljøtenkingen helt fra starten av i de ulike utbyggingsprosjektene. Eksempler på løsninger som er valgt i det siste er valg av “klimabetong” for havnepromenaden på Sørenga. Denne betongen har lave klimagassutslipp under produksjon fordi den er tilsatt flyveaske som er et avfallsprodukt fra kullindustrien.

Asbjørg har utviklet felles miljøoppfølgingssystemer for Bjørvika og ulike veiledere, blant annet en veileder som sier i hvilke prosjektfaser en bør gjøre hva for å få et mest mulig miljøtilpasset prosjekt.

 

Fagansvarlig Miljø | For Bjørvika Infrastruktur AS fra 2005

Nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen

Asbjørg utviklet miljøambisjonene for det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i forbindelse med arkitektkonkurransen. Hun ledet et team som evaluerte de innsendte forslagene på oppdrag for juryen for arkitektkonkurransen. Forslagene ble evaluert både i forhold til energi, klimagassutslipp, ressursbruk og helse- og miljøfarlige stoffer. Det ble satt opp klimagassregnskap for de seks forslagene som var med i siste runde av konkurransen.

 

Leder av miljøteam for Statsbygg

Fremtidens byer/ Fremtidens bygg

Asbjørg bidrar som foredragsholder for Fremtidens byer/ Fremtidens bygg som er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Asbjørg holder foredrag om oppfølging av klimagassvennlige materialer i anbudsdokumenter og kontrakter.

 

Copyright © AS Civitas 2019

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Eivind Selvig | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.