Bjerke

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Planprogram med Veiledende plan for offentlige rom (VPOR)

Bjerke Travbane Eiendom AS har utarbeidet et forslag til planprogram med veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Bjerke. Konsulenter for arbeidet har vært Civitas og Lala Tøyen i overenskomst med Plan- og bygningsetaten. Lala Tøyen arbeider med byrom og landskap.

Figur 1 Planområdets avgrensning

Hvorfor lages det et planprogram
med VPOR?

 

I kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 (vedtatt 23.09.2015) er Bjerke angitt som utviklingsområde i ytre by. Dette innebærer muligheter for videre utvikling med en høyere utnyttelse enn dagens situasjon. Dette såfremt en felles planlegging sikrer nødvendig offentlig, sosial og teknisk infrastruktur og så lenge høy arkitektonisk kvalitet på bebyggelse og uterom sikres. Kommuneplanen sier at det skal være felles planlegging mellom x, y og z i utviklingsområdene og at planprogrammet med veiledende plan for offentlig rom skal svare ut dette kravet. Intensjonen med planprogrammet er å sikre at Bjerke transformeres  til et helhetlig område over tid av grunneiere og utviklere. Planprogrammet fastsetter et overordnet byplangrep og en struktur for offentlige parker, torg, gater og plasser. Det gis også anbefalinger for maksimal utnyttelse og høyder innenfor de enkelte delfelt.

 

Føringene i planprogrammet skal så legges til grunn når det senere skal fremmes detaljregulering for de enkelte delområdene. Det er altså ikke adgang til å søke om byggetillatelse på bakgrunn av dette planprogrammet. Den enkelte utbygger må først fremme et forslag til detaljregulering som skal varsles og legges på offentlig høring før de vedtas av bystyret.

 

 

Hva inneholder forslaget til planprogram med VPOR?

 

Målet med planarbeidet er å tilrettelegge for at Bjerke travbane skal bli en byintegrert travbane med utviklingsmuligheter for økt og mer mangfoldig bruk. Dette innebærer en kvalitetsheving av eksisterende tribunebebyggelse med rom for nye funksjoner, både i form av nye næringsarealer tilknyttet travet (hotell, konferanse, bevertning og kontorer) samt med mulighet for etablering av offentlig og privat tjenesteyting som forholder seg til og gir liv til de nye torgene og møteplassene i området. Planprogrammet bygger opp under Bjerke Travbane som det naturlige sentrum og at travet videreføres som en sterk identitetsbygger for området. Travbaneanlegget som en flerfunksjonell arena vil sammen med de nye parkrommene og de urbane møteplassene tilføre området nye verdier til glede for både eksisterende og nye beboere og besøkende. Men det er ikke bare travbanens arealer som vil få en opprustning og en transformasjon, innenfor området er det også vurdert at det er rom for en betydelig boligbygging.

Hvordan få vite mer?

Planprogrammet med alle vedlegg og utredninger kan du laste ned her nedenfor

eller på

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/

 

Spørsmål til arbeidet kan rettes til

Tine Aagesen

tine@civitas.no

984 21 173

 

Last ned

Hoveddokumentet

Planprogram med veiledende plan for offentlige rom Bjerke

Vedlegg

I PBEs stedsanalyse Bjerke

II Trafikkanalyse for Bjerke

III Dokumentasjon parallelloppdrag

IV Notat Refstadveien

V Kulturminneanalyse

VI Illustrasjonsprosjekter

VII Samledokument innspill oppstart

 

Informasjonsmøte
tirsdag 20. august

Vi inviterer til åpent informasjonsmøte på Hestesportens Hus på Bjerke tirsdag 20.august klokken 18–20. Plan- og bygningsetaten vil også være til stede. Her presenterer vi forslaget til planprogram med VPOR, og det blir anledning til å stille spørsmål.

 

Stikk innom
torsdag 29. august

Bjerke Trav Eiendoms konsulenter fra Civitas og Lala Tøyen vil være tilgjengelige på Deichman Bjerke mellom klokken 14 og 18. Stikk gjerne innom for en prat om planene, for å lese i planprogrammet eller for å se på illustrasjonene. Trenger du hjelp med å sende et høringsinnspill eller ideer, viser vi deg gjerne hvordan man gjør det.

 

Møte oss?

Om du er medlem i et lag, en velforening eller annen organisasjon i området med ønske om et møte med oss for en nærmere redegjørelse for planene, ta gjerne kontakt så skal vi gjøre vårt beste for å stille opp.

 

Si din mening

Alle inviteres til å komme med bemerkninger og forslag til planprogrammet. Disse skal være skriftlige og sendes til

 

tine@civitas.no

eller

Civitas,

Grubbegata 14, 0179 Oslo

Merk konvolutten med «Bjerke».

 

Det er altså Civitas som er postkasse for merknadene. Alle merknader vil fortløpende sendes til Plan- og bygningsetaten slik at de blir synlige i etatens saksinnsyn.

Du kan følge og abonnere på saken i Saksinnsyn: www.saksinnsyn.oslo.no

Søk på saksnummer: 201401934

 

Frist for bemerkninger
23. september 2019.

Figur 2 Eksisterende og nye byrom på Bjerke

Figur 3 Illustrasjonsplan av det foreslåtte plangrepet, alternativ 1

Planprogrammet gir rom for en utbygging på ca 190.000 kvm gulvareal. Dette er fordelt  mellom ca 110.000 kvm i Bjerke nord og 80.000 kvm i Bjerke syd. Det er Bjerke nord som først vil være klar for detaljregulering og utbygging. De nærmeste årene skal fortsatt stallene og aktivitetene tilknyttet Bjerke travbane være en del av sydområdet, slik det er i dag.

 

Når hele området er ferdig utbygget, gir dette rom for omlag 1500 boliger. Det er satt en begrensning på maks 10.000 kvm gulvflate forretning. Kontorer, bevertning, tjenesteyting kommer i tillegg. Travbanen vil fremstå som en topp moderne racingbane tilrettelagt for andre aktiviteter for lokalbefolkningen og større arrangementer.

 

Det vil komme ca 25.000 kvm nye parkområder og 10.000 kvm torg og møteplasser.

 

 

Planprogrammet vises med tre ulike utviklingsalternativer

 

Til offentlig ettersyn viser vi tre forskjellige planalternativ. Byromsstrukturen og utbyggingsfeltene er likt i alle alternativer. Utnyttelse er likt i alternativ 1 og 2. Det som skiller disse alternativene er høyder og bebyggelsesstruktur.

 

Alternativ 1 : 190.220 kvm BRA, områdeutnyttelse 94 % høyder opp til 53 meter.

Alternativ 2: 190.220 kvm BRA, områdeutnyttelse 94 %, høyder opp til 28 meter.

Alternativ 3: 177.260 kvm BRA, områdeutnyttelse 87 %, høyder opp til 42 meter.

 

Alternativ 3  omhandler en bevaring av tribunebebyggelsen, 1.plass, 2.plass, hovedtribunen og Hestesportens hus.

Figur 4 Illustrasjon alternativ 1

Figur 5 Illustrasjon alternativ 2

Figur 6 Illustrasjon alternativ 3

Hensikten med å vise flere alternativ er å få innspill til de ulike løsningene slik at vi, etter høringen, kan lage ett anbefalt alternativ som fremmes for politisk behandling. Det er viktig å understreke at en beslutning om konkret bebyggelsesstruktur først vil gjøres i forbindelse med detaljregulering, illustrasjonene viser altså mulige løsningsforslag og et ferdig utbygget Bjerke vil trolig bestå av en kombinasjon av de ulike bygningstypologiene.

Copyright © AS Civitas 2019

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Eivind Selvig | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.