Eivind Orre

landskapsarkitekt og planlegger

Eivinds

viktigste arbeidsfelt er reguleringsplanlegging og styring av tverrfaglige plan- og utredningsarbeider. I dette ligger også å illustrere muligheter og utarbeide ferdige plankart ved bruk av DAK-verktøy.

Prosjektene spenner over et bredt spekter av områdetyper og tema – fra havner til nærings- og boligområder.

I arbeidet bygger han på erfaringer fra prosjektering, kommunal og regional planlegging, samt varierte analyse- og utredningsoppdrag. Gjennom arbeid med planbehandling og planpolitikk på både regionalt og nasjonalt nivå har han opparbeidet betydelig innsikt i kommunale og regionale planprosesser.

For tiden er Eivind spesielt engasjert i utredning og planlegging av ladeinfrastruktur for elbiler.

Eivind er utdannet landskapsarkitekt fra Landbrukshøgskolen på Ås 1985.

 

eivind.orre@civitas.no  |  +47 908 57 531

Spør meg om

Arealplanlegging

Reguleringsplaner

Konsekvensutredninger (KU)

Gjennomføring av planprosesser

Utredninger og analyser

By- og tettstedsutvikling

Prosjektledelse

Havneplanlegging

 

 

“Å finne gode løsninger og utvikle dem gjennom planprosessen
til ferdige vedtak er spennende arbeid”

FOR EKSEMPEL

Tesla Supercharging Stations Norway:
Planlegging og prosjektering av Teslas ladenettverk i Norge

FOTO: TESLA MOTORS NORWAY

Bergen havn, Dokken Nøstet:
Hvordan utvikle et havneområde i påvente av byutvikling?

 •  

  I påvente av framtidig ny sentralhavn utenfor Bergen by skal dagens godshavn på Dokken Nøstet utvikles til en effektiv godshavn for Bergensområdet fram mot 2030.

  Godshavnen på Dokken Nøstet nær sentrum av Bergen ligger godt plassert i forhold til varestrømmene i regionen. Selv om det langsiktig planlegges for en ny regional godshavn utenfor Bergen, må Dokken Nøstet utvikles for å være et effektivt og attraktivt logistikksenter i mellomtiden. Areal- og utbyggingsplanen må ta hensyn til at området i et 15–20 års perspektiv kan frigjøres for byutvikling.

  Oppgaven var å foreslå en arealstruktur og organisering av driften som muliggjør økt godstransport på mindre areal. Civitas la mye vekt på medvirkning og dialog med aktørene i havna. Det ble påvist betydelig effektiviseringsgevinst i omorganisering av driften. Å etablere rendyrkete arealer for ulike godstyper er etter Civitas’ vurdering en nøkkelfaktor for en effektive terminal. Det ble i tillegg foreslått betydelig bygningsmessige tiltak som sanering av gammel bygningsmasse, bygging av nye kaier og utvidelse av tilgjengelig landareal. Viktig var også Civitas’ forslag til etablering av nye organisasjonsformer mellom operatørene for utnyttelse av den endrete strukturen. Den anbefalte løsningen gir potensial for en stor kapasitetsøkning i havna samtidig som arealene er godt forberedt for framtidig byutvikling.

  Type prosjekt

  Arealutviklingsplan med brukermedvirkning

  Oppdragsgiver

  Bergen og Omland Havnevesen

  Tidsrom

  2013

  Nøkkeltall

  Areal- og utviklingsplan med investeringsramme
  ca 500 mill kr.

  Civitas' rolle

  Utredning

  Civitas' medarbeidere

  Gaute Taarneby

  Eivind Orre

   

Oslo havn – porten til Norge:
Havneplan 2013–2030

 •  

  Oslo havn er i en altomfattende transformasjon. Havnefunksjoner flyttes og konsentreres på mindre arealer og frigjør plass for byutvikling. Samtidig øker trafikken av både gods og passasjerer. Civitas har bidratt i utarbeidelsen av et overordnet plandokument som beskriver strategier og tiltak for å nå havnas langsiktige mål.

  Når tilgjengelige arealer for havnedrift reduseres for å frigjøre plass for en massiv byutvikling må arealutnyttelsen og driften på gjenværende havnearealer effektiviseres. Samtidig settes det mål om 50 prosent økning av godstransporten og 40 % økning i antall passasjerer over Oslo havn fram mot 2030. Samtidig skal havnen oppfylle økte krav til miljø, bidra til Oslo som en attraktiv by.

  På bakgrunn av et stort antall delplaner, sektorplaner og målformuleringer har Civitas, i samarbeid med havneadministrasjonen, utarbeidet et kortfattet og illustrert havneplandokument for 2013–2030. Planen beskriver de helt sentrale sammenhengende i spennet mellom drift og utvikling av en effektiv og moderne havn og den byutvikling som er i ferd med så skje. Ikke minst er det viktig å forklare havnas avgjørende samfunnsmessige funksjon og hvordan økt sjøtransport vil ha betydelige miljømessige gevinster for hele Osloregionen. Det er vist hvordan arealbruken langs Oslos sjøside endres trinn for trinn for på å gjennomføre denne store omstruktureringen.

  I planen har Civitas bidratt med å strukturere tema, illustrere arealendringene, formulere overordnete mål og strategier, og foreslå tiltak som skal prioriteres i perioden. Civitas har skrevet og illustrert plandokumentet.

  Etter en høringsrunde og medvirkning fra mange parter ga Oslo havnestyre sin tilslutning til planen i juni 2013.

  Type prosjekt

  Utredning – strategisk plan

  Oppdragsgiver

  Oslo havn KF

  Tidsrom

  2012–2013

  Civitas' rolle

  Samordning sektorplaner, struktur, formulering mål og strategier, plandokument

  Civitas' medarbeidere

  Ellen Haug

  Eivind Orre

Color Line i Larvik:
Relokalisering og bygging av ny fergeterminal

FOTO: LARVIK HAVN KF

 •  

  Civitas’ medarbeidere ledet etablering av den nye fergeterminalen fra konseptutvikling fram til ferdig prosjektert anlegg.

  Da kommunestyret i Larvik vedtok å flytte fergeterminalen for Color Lines Danmarks-ferge ut av sentrum, fikk Larvik havn utfordringen å plassere et nytt terminalanlegg på mer enn 50 da innenfor en eksisterende godshavnstruktur. Civitas deltok i og organiserte konseptfasen og sto for utarbeidelsen av reguleringsplan for hele havneområdet på Revet. Fergeterminal og utfylling av nye havnearealer ble konsekvensutredet. I prosessen var det mange interesser som skulle ivaretas, bl.a. grunneiere. Color Lines forutsetning om at terminalen skulle designes for en omlastingstid på kun 45 minutter gjorde oppgaven enda mer krevende.

  Arbeidet ble etter vedtatt reguleringsplan videreført ved at det ble engasjert konsulenter for prosjektering av terminalområde, terminalbygg, stykkgodsterminal og tilførselsveier. Det var utfordringer som skulle løses knyttet til logistikk, estetikk, kaikonstruksjoner, grunnforhold, forurenset grunn mm. Det ble parallelt med dette planlagt og bygget ut en helt ny stykkgodsterminal for Larvik havn KF. Fergeterminalen er blant Nord-Europas mest moderne og effektive terminaler.

  I løpet av prosjektperioden ble eierskapet til prosjektet overdratt fra Larvik havn KF til Color Line. Medarbeider i Civitas hadde prosjektledelse for arbeidet helt fra oppstart av planarbeidet og fram til entreprenør for selve byggearbeidene var kontrahert.

  Civitas har etter ferdigstillelsen av ferge- og stykkgodsterminalene hatt betydelige plan- og utredningsoppdrag for Larvik havn KF med arealstrategier for havneområdet, utviklings- og rehabiliteringsplan for containerterminalen, samt et park- og turveiprosjekt rundt havneområdet.

  Type prosjekt

  Reguleringsplan med konsekvensutredning, prosjektledelse utbygging av fergeterminalanlegget med mer

  Oppdragsgiver

  Larvik havn KF

  Color Line

  Tidsrom

  2005–2007

  Nøkkeltall

  Reguleringsplan 500 da, fergeterminal 55 da

  Civitas' rolle

  Prosessledelse, prosjektledelse, prosjekteringsledelse

  Civitas' medarbeidere

  Reidun Rimberg

  Ole Falk Frederiksen

  Eivind Orre

  Samarbeidspartnere

  Dyrvik Arkitekter

  Kokkersvold AS

  Dr. Techn. Olav Olsen

Planportal Vestfold

Eivind har vært prosjektkoordinator og redaktør for utviklingen av Planportal Vestfold som en hovedportal for alle som er engasjert i planarbeid i fylket. Portalen bygger på tidligere versjoner både på nett og i papirversjon der Eivind også har bidratt i utarbeidelsen, og som har dannet mal for lignende nettportaler i andre fylker. Nettstedet gir tilgang til en lang rekke nyttige hjelpemidler, bl.a. linker til kommunale og regionale planer og planprosesser, en stor mengde nyttige temakartbaser, planeksempler med mer. Portalen gir i en oversiktlig temastruktur også et samlet utgangspunkt for en stor mengde nasjonale referansedokumenter for et bredt spekter aktuelle tema i arealforvaltningen.

 

Se portalen her 

 

Eivind har i arbeidet samordnet og organisert flere arbeidsgrupper med representanter for flere kommuner og alle regionale etater.

 

Prosessleder, KS-Vestfold/Vestfold fylkeskommune

Copyright © AS Civitas 2017

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Asbjørg Næss | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.