Eivind Orre

landskapsarkitekt og planlegger

Eivinds

viktigste arbeidsfelt er reguleringsplanlegging og styring av tverrfaglige plan- og utredningsarbeider. I dette ligger også å illustrere muligheter og utarbeide ferdige plankart ved bruk av DAK-verktøy.

Prosjektene spenner over et bredt spekter av områdetyper og tema – fra havner til nærings- og boligområder.

I arbeidet bygger han på erfaringer fra prosjektering, kommunal og regional planlegging, samt varierte analyse- og utredningsoppdrag. Gjennom arbeid med planbehandling og planpolitikk på både regionalt og nasjonalt nivå har han opparbeidet betydelig innsikt i kommunale og regionale planprosesser.

For tiden er Eivind spesielt engasjert i utredning og planlegging av ladeinfrastruktur for elbiler.

Eivind er utdannet landskapsarkitekt fra Landbrukshøgskolen på Ås 1985.

 

eivind.orre@civitas.no  |  +47 908 57 531

Spør meg om

Arealplanlegging

Reguleringsplaner

Konsekvensutredninger (KU)

Gjennomføring av planprosesser

Utredninger og analyser

By- og tettstedsutvikling

Prosjektledelse

Havneplanlegging

 

 

“Å finne gode løsninger og utvikle dem gjennom planprosessen
til ferdige vedtak er spennende arbeid”

FOR EKSEMPEL

Sørby / Virik:
En ny, grønn bydel i Sandefjord

ILLUSTRASJON: BLOM

 •  

  Sørby/Virik er en av de største boligreguleringer i Sandefjord i nyere historie. Oppgaven var å utvikle en robust og fleksibel reguleringsplan for utvikling av en ny grønn bydel i Sandefjord.

  Området cirka 2 km øst for sentrum var avsatt i regional plan og kommuneplanens arealdel til boligformål. Store deler av arealene i dette kulturlandskapet er dyrka, noe som satte krav til god arealutnyttelse og mange boenheter. Utfordringer har vært knyttet til å ivareta landskapselementer, løse en krevende adkomstsituasjon og å ta hensyn til naboskap. Med antatt utbyggingstempo skal planen danne rammen for en utbygging over 15–25 år. Overordnet er planen utarbeidet som en områdeplan, samtidig som anslagsvis halvparten av boenhetene ligger i felt som er vedtatt som detaljregulering.

  Civitas har vært ansvarlig for gjennomføring av planprosessen fra oppstart til ferdig vedtatt plan. Dette har omfattet blant annet bidrag i konseptutvikling, utarbeidelse av plandokumentene, flere fagutredninger og rådgivning i alle faser av planleggingen fram til ferdig vedtak.

  Matjordplan er en ny type utredning som ble utviklet i prosjektet.

  Type prosjekt

  Område- og detaljregulering

  Oppdragsgiver

  Telemark Vestfold
  Utvikling AS

  Tidsrom

  2015–2007

  Omfang bebyggelse

  Inntil 92 000 kvm BRA boliger og tjenesteyting

  Civitas' rolle

  Utredning og regulering

  Civitas' medarbeidere

  Eivind Orre

  Elin Enlid

  Erik Berge

Kjelle ved Tønsberg:
Helsepark ved porten til byen

ILLUSTRASJON: KB ARKITEKTER

 •  

  Område ved innkjøringen til Tønsberg skal utvikles til helsepark og samtidig skape en ny og klar grense mellom byen og det åpne kulturlandskapet

  Utgangspunktet for planleggingen var å utvikle et mindre næringsområde i tilknytning til hovedinnkjøringen til Tønsberg fra nord. Området var preget av gamle og uryddige vei- og plass-strukturer. Ideen var å utvikle området med bebyggelse og samtidig skape en mer avklart grense mellom byen og det verdifulle kulturlandskapet ved Jarlsberg.  I løpet av planprosessen ble det besluttet å lokalisere ny interkommunal legevakt for seks kommuner i regionen til området. Med det som grunnlag ønskes nå området utviklet til å bli en helsepark med bredt tilbud innen offentlige og private helsetjenester.

  En viktig problemstilling i planleggingen var å etablere ny rundkjøring for adkomst til helseparken og til eksisterende boligområder i åsen. Viktig var også å finne hensiktsmessig løsning for en høy arealutnyttelse samtidig som hensynet til buffersone mot vei og landskap ble ivaretatt. Reguleringsarbeidet var tett knyttet mot parallell regulering for boliger i Kjellelia i regi av Tønsberg kommune, også med Civitas som plankonsulent.

  Type prosjekt

  Reguleringsplan

  Oppdragsgiver

  Jarlsberg Hovedgård

  Tidsrom

  2014–2015

  Omfang bebyggelse

  Inntil 20 000 kvm BRA næring, kontor og tjenesteyting

  Civitas' rolle

  Utredning og regulering

  Civitas' medarbeidere

  Eivind Orre

  Elin Enlid

Tesla Supercharging Stations Norway:
Planlegging og prosjektering av Teslas ladenettverk i Norge

FOTO: TESLA MOTORS NORWAY

 •  

  Europas 6 første supercharger ladestasjoner for Tesla ble etablert i 2013, planlagt og tegnet av Civitas. Vi fulgte opp med planleggingen av 17 nye stasjoner i 2014 og 2015.

  Tesla Motors startet leveranse av sin Model S på det norske markedet høsten 2013. Det var helt avgjørende for salget å etablere et basisnett av ladestasjoner fra første leveransedag. Civitas var Teslas partner i Norge for å avklare stedsvalg, planlegge layout, prosjektere og innhente nødvendige tillatelser for å bygge de 6 første superlade-stasjonene.

  Samarbeidet med Tesla Motors er videreført i 2014–2015 med 17 nye ladestasjoner, blant andre med aksen Stavanger–Trondheim og videre Trondheim–Tromsø.

  Utbyggingen har bidratt til et rekordartet salg av Tesla Model S i Norge og at disse bilene kan kjøres over lengre avstander over det aller meste av landet. Stasjonene er planlagt og bygget med stor kapasitet både når det gjelder antall ladeplasser og tilgjengelig effekt. Det er i tillegg på flere av ladestasjonene planlagt ladeplasser for andre bilmerker med sine ladestandarder.

  Byggeledelse og prosjektering av elektroinstallasjonene på ladestasjonene er utført av Infratek AS.

   

  Type prosjekt

  Ladestasjoner for elbiler dedikert til Tesla

  Oppdragsgiver

  Tesla Motors Norway

  Tidsrom

  2013–2015

  Nøkkeltall

  23 Tesla Supercharger stations

  Civitas' rolle

  Rådgivning om lokalisering (2013), layoutplaner, byggesøknad og prosjektering

  Civitas' medarbeider

  Eivind Orre

  Samarbeidspartnere

  Infratek AS

  Elgesem Trevare AS

Bergen havn, Dokken Nøstet:
Hvordan utvikle et havneområde i påvente av byutvikling?

 •  

  I påvente av framtidig ny sentralhavn utenfor Bergen by skal dagens godshavn på Dokken Nøstet utvikles til en effektiv godshavn for Bergensområdet fram mot 2030.

  Godshavnen på Dokken Nøstet nær sentrum av Bergen ligger godt plassert i forhold til varestrømmene i regionen. Selv om det langsiktig planlegges for en ny regional godshavn utenfor Bergen, må Dokken Nøstet utvikles for å være et effektivt og attraktivt logistikksenter i mellomtiden. Areal- og utbyggingsplanen må ta hensyn til at området i et 15–20 års perspektiv kan frigjøres for byutvikling.

  Oppgaven var å foreslå en arealstruktur og organisering av driften som muliggjør økt godstransport på mindre areal. Civitas la mye vekt på medvirkning og dialog med aktørene i havna. Det ble påvist betydelig effektiviseringsgevinst i omorganisering av driften. Å etablere rendyrkete arealer for ulike godstyper er etter Civitas’ vurdering en nøkkelfaktor for en effektive terminal. Det ble i tillegg foreslått betydelig bygningsmessige tiltak som sanering av gammel bygningsmasse, bygging av nye kaier og utvidelse av tilgjengelig landareal. Viktig var også Civitas’ forslag til etablering av nye organisasjonsformer mellom operatørene for utnyttelse av den endrete strukturen. Den anbefalte løsningen gir potensial for en stor kapasitetsøkning i havna samtidig som arealene er godt forberedt for framtidig byutvikling.

  Type prosjekt

  Arealutviklingsplan med brukermedvirkning

  Oppdragsgiver

  Bergen og Omland Havnevesen

  Tidsrom

  2013

  Nøkkeltall

  Areal- og utviklingsplan med investeringsramme
  ca 500 mill kr.

  Civitas' rolle

  Utredning

  Civitas' medarbeidere

  Gaute Taarneby

  Eivind Orre

   

Oslo havn – porten til Norge:
Havneplan 2013–2030

 •  

  Oslo havn er i en altomfattende transformasjon. Havnefunksjoner flyttes og konsentreres på mindre arealer og frigjør plass for byutvikling. Samtidig øker trafikken av både gods og passasjerer. Civitas har bidratt i utarbeidelsen av et overordnet plandokument som beskriver strategier og tiltak for å nå havnas langsiktige mål.

  Når tilgjengelige arealer for havnedrift reduseres for å frigjøre plass for en massiv byutvikling må arealutnyttelsen og driften på gjenværende havnearealer effektiviseres. Samtidig settes det mål om 50 prosent økning av godstransporten og 40 % økning i antall passasjerer over Oslo havn fram mot 2030. Samtidig skal havnen oppfylle økte krav til miljø, bidra til Oslo som en attraktiv by.

  På bakgrunn av et stort antall delplaner, sektorplaner og målformuleringer har Civitas, i samarbeid med havneadministrasjonen, utarbeidet et kortfattet og illustrert havneplandokument for 2013–2030. Planen beskriver de helt sentrale sammenhengende i spennet mellom drift og utvikling av en effektiv og moderne havn og den byutvikling som er i ferd med så skje. Ikke minst er det viktig å forklare havnas avgjørende samfunnsmessige funksjon og hvordan økt sjøtransport vil ha betydelige miljømessige gevinster for hele Osloregionen. Det er vist hvordan arealbruken langs Oslos sjøside endres trinn for trinn for på å gjennomføre denne store omstruktureringen.

  I planen har Civitas bidratt med å strukturere tema, illustrere arealendringene, formulere overordnete mål og strategier, og foreslå tiltak som skal prioriteres i perioden. Civitas har skrevet og illustrert plandokumentet.

  Etter en høringsrunde og medvirkning fra mange parter ga Oslo havnestyre sin tilslutning til planen i juni 2013.

  Type prosjekt

  Utredning – strategisk plan

  Oppdragsgiver

  Oslo havn KF

  Tidsrom

  2012–2013

  Civitas' rolle

  Samordning sektorplaner, struktur, formulering mål og strategier, plandokument

  Civitas' medarbeidere

  Ellen Haug

  Eivind Orre

Color Line i Larvik:
Relokalisering og bygging av ny fergeterminal

FOTO: LARVIK HAVN KF

 •  

  Civitas’ medarbeidere ledet etablering av den nye fergeterminalen fra konseptutvikling fram til ferdig prosjektert anlegg.

  Da kommunestyret i Larvik vedtok å flytte fergeterminalen for Color Lines Danmarks-ferge ut av sentrum, fikk Larvik havn utfordringen å plassere et nytt terminalanlegg på mer enn 50 da innenfor en eksisterende godshavnstruktur. Civitas deltok i og organiserte konseptfasen og sto for utarbeidelsen av reguleringsplan for hele havneområdet på Revet. Fergeterminal og utfylling av nye havnearealer ble konsekvensutredet. I prosessen var det mange interesser som skulle ivaretas, bl.a. grunneiere. Color Lines forutsetning om at terminalen skulle designes for en omlastingstid på kun 45 minutter gjorde oppgaven enda mer krevende.

  Arbeidet ble etter vedtatt reguleringsplan videreført ved at det ble engasjert konsulenter for prosjektering av terminalområde, terminalbygg, stykkgodsterminal og tilførselsveier. Det var utfordringer som skulle løses knyttet til logistikk, estetikk, kaikonstruksjoner, grunnforhold, forurenset grunn mm. Det ble parallelt med dette planlagt og bygget ut en helt ny stykkgodsterminal for Larvik havn KF. Fergeterminalen er blant Nord-Europas mest moderne og effektive terminaler.

  I løpet av prosjektperioden ble eierskapet til prosjektet overdratt fra Larvik havn KF til Color Line. Medarbeider i Civitas hadde prosjektledelse for arbeidet helt fra oppstart av planarbeidet og fram til entreprenør for selve byggearbeidene var kontrahert.

  Civitas har etter ferdigstillelsen av ferge- og stykkgodsterminalene hatt betydelige plan- og utredningsoppdrag for Larvik havn KF med arealstrategier for havneområdet, utviklings- og rehabiliteringsplan for containerterminalen, samt et park- og turveiprosjekt rundt havneområdet.

  Type prosjekt

  Reguleringsplan med konsekvensutredning, prosjektledelse utbygging av fergeterminalanlegget med mer

  Oppdragsgiver

  Larvik havn KF

  Color Line

  Tidsrom

  2005–2007

  Nøkkeltall

  Reguleringsplan 500 da, fergeterminal 55 da

  Civitas' rolle

  Prosessledelse, prosjektledelse, prosjekteringsledelse

  Civitas' medarbeidere

  Reidun Rimberg

  Ole Falk Frederiksen

  Eivind Orre

  Samarbeidspartnere

  Dyrvik Arkitekter

  Kokkersvold AS

  Dr. Techn. Olav Olsen

Planportal Vestfold

Eivind har vært prosjektkoordinator og redaktør for utviklingen av Planportal Vestfold som en hovedportal for alle som er engasjert i planarbeid i fylket. Portalen bygger på tidligere versjoner både på nett og i papirversjon der Eivind også har bidratt i utarbeidelsen, og som har dannet mal for lignende nettportaler i andre fylker. Nettstedet gir tilgang til en lang rekke nyttige hjelpemidler, bl.a. linker til kommunale og regionale planer og planprosesser, en stor mengde nyttige temakartbaser, planeksempler med mer. Portalen gir i en oversiktlig temastruktur også et samlet utgangspunkt for en stor mengde nasjonale referansedokumenter for et bredt spekter aktuelle tema i arealforvaltningen.

 

Se portalen her 

 

Eivind har i arbeidet samordnet og organisert flere arbeidsgrupper med representanter for flere kommuner og alle regionale etater.

 

Prosessleder, KS-Vestfold/Vestfold fylkeskommune

Copyright © AS Civitas 2019

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Eivind Selvig | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.