Marit Øhrn Langslet

arkitekt

Marit

er arkitekt med mastergrad fra NTNU. Hun har allsidig erfaring som spenner fra regional planlegging til regulering og prosjektering, innen både privat og offentlig virksomhet. Hovedfelt er areal- og transportplanlegging og by- og tettstedsutvikling.

Marit har vært samferdselsrådgiver i Akershus fylkeskommune, og hatt en sentral rolle i plansekretariatet for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Hun har opparbeidet bred kunnskap om regionale og lokale utviklingstrekk og utfordringer, samt mye erfaring med medvirkningsprosesser og formidling.

Marit har tidligere jobbet som arkitekt, og undervist deltid ved universitetet på Ås i lokal planlegging og stedsutvikling.

 

marit.langslet@civitas.no  |  +47 934 86 304

Spør meg om

Samordnet areal- og transportplanlegging

Sentrums- og tettstedsutvikling

Mulighetsstudier

Regionale planer

Kommuneplaner

Reguleringsplaner

Kart og diagrammer

 

 

 

FOR EKSEMPEL

Parallelloppdrag NRK Marienlyst

 •  

  Civitas har ledet prosessen med å arrangere parallelloppdrag for mulig fremtidig utvikling og bruk av Marienlyst dersom NRK flytter.

  Oppdraget dekker et område på 95 dekar, hvorav 84 dekar eies av NRK.  Området har stort potensial for boligbebyggelse med høy utnyttelse, men også flere typer arealbruk som kunnskapsbasert næring og kulturformål. Deler av dagens eiendom vil bli fredet og det er vesentlig å avklare hvordan denne inngår i den totale bruken. Det skulle utarbeides volum- og mulighetsstudier som var ført så langt at realismen kan vurderes. NRK vil bruke mulighetsstudiene som grunnlag for et eventuelt salg av eiendommen, og dele dem med en eventuell framtidig eier av området.

  Det ble avholdt en åpen konkurranse om deltagelse i oppdraget. 14 team deltok og 5 team ble valgt: 4B Arkitekter + IN’BY, HRTB Arkitekter + Niels Torp Arkitekter + Code, Powerhouse Company, Rodeo + Rebuilding + Opak + Henning Larsen Architects, og Transborder Studio.

  Prosjektene ble evaluert av en komité bestående av prosjektledelse og eiendomsansvarlige i NRK, samt faglige rådgivere innen arkitektur, byplanlegging og eiendomsutvikling.

  Civitas sin rolle har vært å være prosjektleder og sekretariat for parallelloppdraget. Dette inkluderer å legge til rette for valg av deltagere, fremskaffe grunnlagsmateriale og utarbeide program, stå for den praktiske organiseringen og gjennomføringen, utarbeide evalueringsrapport, og lede diskusjoner i evalueringskomiteen.

   

  Se evaluerlingsrapporten her

  Type prosjekt

  Organisering og gjennomføring av parallelloppdrag

  Oppdragsgiver

  NRK

  Tidsrom

  2017

  Civitas' rolle

  Prosjektleder,

  Deltaker i evalueringskomiteen,

  Sekretariat

  Civitas' medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Marit Øhrn Langslet

  Reidun Rimberg

  Truls Lange

Mulighetsstudie 
Sjøfronten i Sandefjord fra Kilen til Stub

ILLUSTRASJON: CIVITAS / DYRVIK ARKITEKTER

Billingstadsletta vest, Asker: 
Områderegulering med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE

 •  

  Civitas har vært prosjektleder for utarbeidelse av en områdereguleringsplan med konsekvensutredning på Vestre Billingstadsletta. Reguleringsplanen legger til rette for en etablering av et større boligområde med ca. 1650 boliger, samt nærsenter og barnehage. Viktige tema som berøres er naturmangfold, grønnstruktur og landskapsvern, trafikk og grønn mobilitet, trafikksikkerhet, og støy.

  Områdereguleringsplanen utarbeides på vegne av fire grunneiere innenfor planområdet og i tett samarbeid med Asker kommune. Med mange grunneiere er det en krevende oppgave å komme frem til en omforent plan, og Civitas’ rolle som prosjektleder har i stor grad dreid seg om å komme frem til løsninger som alle parter er fornøyde med. I tillegg har Civitas hatt ansvar for de formelle plandokumentene: Planbeskrivelsen, reguleringsbestemmelser og plankart, samt konsekvensutredning av tema som bebyggelsesstruktur, landskap, samfunnsmessige forhold og risiko og sårbarhet. For de tekniske utredningene har Civitas hatt en koordinerende rolle. I tillegg har Civitas utarbeidet et omfattende kvalitetsprogram for byggefasen.

  Civitas har også hatt en viktig rolle i arbeidet med grunneiernes samarbeidsavtale med kommunen, i arbeidet med utbyggingsavtalen med kommunen, samt med avtalen mellom grunneierne.

  Områdereguleringen lå ute til offentlig ettersyn vinteren 2017. Reguleringsplanen har en detaljeringsgrad tilsvarende detaljregulering, slik at det kan innsendes rammesøknader straks planen er vedtatt.

   

  Type prosjekt

  Områderegulering med konsekvensutredning.

  Utbyggingsavtale.

  Oppdragsgiver

  Bergerveien 12 AS

  Bergerveien 24 AS

  JM AS

  Sandekra AS

  Tidsrom

  2013–2017

  Nøkkeltall

  190 dekar planområde

  1650 boliger

  Civitas' rolle

  Prosjektledelse

  Ansvar for plandokumenter

  Civitas' medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Tone Færøvik

  Reidun Rimberg

  Elin Enlid

  Eivind Orre

  Marit Øhrn Langslet
  Erik Berge

  Samarbeidspartnere

  Nordic Office of Architecture

  White Arkitekter

  HRTB Arkitekter

  Tom Edvardsen Arkitekter AS

  Arcasa Arkitekter

  Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

  Multiconsult

  Norsam

  Biofokus
  Asplan Viak
  med flere

   

Felles kunnskapsgrunnlag for
regionale næringsområder i Kongsvingerregionen

ILLUSTRASJON: MARIT ØHRN LANGSLET

Felles sykkelplan i Buskerudbyen

 •  

  Prosjektet tar utgangspunkt i at sykkelandelen i kommunene i Buskerudbyen skal dobles på 7 år, og at 80 prosent av alle barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen. Dette krever en samordnet innsats, og Buskerudbysekretariatet ønsket en plan som omfatter alle de fem kommunene i Buskerudbyen, og gjelder for alle vegeierne; både kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen.

  Civitas har bistått med rådgivning og utarbeiding av dokumentet med struktur, layout, tekst og illustrasjoner. Arbeidet har i stor grad handlet om å samle, bearbeide og strukturere kjent kunnskap og materiale fra foreliggende rapporter, både fra Buskerudbyens aktører og andre kilder.

  Dokumentet er todelt. Del 1 omhandler status, mål og ulike strategier for å fremme sykling, og kan legges til grunn for all sykkelplanlegging i Buskerudbyen. Del 2 er en plan for utviklingen av et sammenhengende regionalt sykkelvegnett i området.

  Dokumentet ble vedtatt av både kommuner og fylkeskommune. Det vil videre  legges til grunn for et handlingsprogram for det regionale sykkelvegnettet, som vil ha Buskerudbypakke 2 som viktigste finansieringskilde.

  Illustrasjonen viser Hurtigveileder for valg av standard på sykkelvegnettet i Buskerudbyen. Basert på metode fra Oslo sykkelstrategi (Spacescape 2014) samt Sykkelhåndboka/Vegnormalen.

  Type prosjekt

  Strategidokument

  Oppdragsgiver

  Buskerudbysekretariatet

  Tidsrom

  2016

  Nøkkeltall

  Honorar ca. 160.000 kr

  Civitas’ rolle

  Dokumentstruktur, rådgiving, redaksjonelt arbeid, illustrasjoner og layout

  Civitas’ medarbeidere

  Marit Øhrn Langslet

  Jomar Lygre Langeland

  Samarbeidspartnere

  Buskerudbysekretariatet

  Kommunene i Buskerudbyen

  Statens vegvesen

Ulsteinvik 2046

ILLUSTRASJON: OLE A. KROGNESS

 •  

  Civitas har ledet en prosess i Ulstein kommune som resulterte i forslag til strategier og tiltak for sentrumsutvikling.

  Bakgrunnen for oppdraget var at kommunen ønsket en medvirkning rundt utvikling av Ulsteinvik tettsted, som grunnlag for rullering av sin kommuneplan. Det ble avholdt framtidsverksteder for ungdom, handelsstand, næringsliv, fagmiljø, politikere og andre interessenter. Framtidsverkstedene var, sammen med faglige vurderinger av gjeldende planverk og analyser av relevante tema, grunnlag for utarbeiding av framtidsbilder og strategier.

  Det ble lansert strategier og tiltak for temaene boligutvikling og -lokalisering, næringslokalisering og utvikling av handel, samt transport og parkeringsløsninger.

  Gjennom verkstedene ble det også utviklet et framtidsbilde for Ulsteinvik 2046, som et verktøy for å få diskusjon rundt mulige utviklingsretninger.

  Type prosjekt

  Framtidsverksted og -rapport

  Oppdragsgiver

  Ulstein kommune

  Tidsrom

  2016

  Civitas' rolle

  Prosessleder

  Analysearbeid og utarbeiding av anbefalinger og framtidsbilder

  Civitas' medarbeidere

  Jomar Lygre Langeland

  Njål Arge

  Marit Øhrn Langslet

  Samarbeidspartnere

  IN’BY

  Ole A. Krogness

Regional plan for areal og transport
i Oslo og Akershus

Prognosene viser at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med 260.000 personer frem mot 2030. Hvor skal disse menneskene bo, arbeide og hvordan skal de reise i fremtiden? Hvordan kan vi samarbeide for å utnytte mulighetene veksten gir? Etter en omfattende prosess over tre år med faglige utredninger og politisk medvirkning, konkluderte Oslo kommune og Akershus fylkeskommune med en felles plan i desember 2015. Marit var medarbeider i plansekretariatet for Akershus fylkeskommune og sentral i faglig prosess og utarbeiding av plandokument.

 

Les mer om planen på plansamarbeidet.no

Copyright © AS Civitas 2019

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Eivind Selvig | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.