Njål Arge

sivilingeniør

Njål

er sivilingeniør med samferdsel som hovedarbeidsfelt, men han har i lang tid også arbeidet innen tverrfaglig samfunnsforskning, først ved Norsk institutt for by- og regionforskning og så ved Forskningsrådet. Derfor er han opptatt av å bruke forskningsresultater i utredninger og praktisk planlegging. Njåls faglige ”plattform” er samferdsel, men han deltar også i prosjekter innen andre fagfelt som arealplan, by- og regionalutvikling, klima og energi samt prosjekt- og prosessledelse.

 

njal.arge@civitas.no  |  +47 954 31 660

Spør meg om

Regionplanlegging

Samferdsel

By- og regionalutvikling

Klima og transport

Arealplanlegging

 

“Jeg omsetter forskningskunnskap til praktisk planlegging”

 

FOR EKSEMPEL

Citylink: 
Grenbanene rundt Oslo har større potensial enn
“Ytre Intercity” og Ringeriksbanen

 •  

  Civitas har utredet potensialet for grenbanene rundt Oslo på oppdrag fra 21 kommuner på Østlandet. Banene er Sørlandsbanen mellom Hokksund og Kongsberg, Gjøvikbanen, Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Spikkestadbanen.

  Utredningen viser at det er potensial for flere reisende langs de fem banestrekningene enn på de ytre intercitystrekningene Tønsberg–Skien, Hamar–Lillehammer og Fredrikstad–Halden, samt Ringeriksbanen.

  Befolkningsveksten vil bli større, pendling langs banene er større, det bor flere mennesker der, og det er bedre plass til å bygge flere boliger nær jernbanestasjonene.

  Infrastrukturtiltak er tidligere utredet og anslått til om lag 25 milliarder kroner. Hvis disse gjennomføres, kan togtilbudet på de fem banestrekningene bli betydelig bedre enn i dag.

  Til sammenligning er det i forslaget til Nasjonal transportplan 2018–2029 ført opp 74 milliarder kroner til intercityutbyggingen.

  Samfunnsøkonomien i investeringer i Citylink er fullt på høyde med investeringene i Ytre Intercity og Ringeriksbanen.

   

  Type prosjekt

  Utredning med samfunnsøkonomisk vurdering

  Oppdragsgiver

  Gran kommune på vegne av kommunene i grenbanesamarbeidet

  Tidsrom

  2015–2016

  Civitas' rolle

  Utredning og prosjektledelse

  Civitas' medarbeidere

  Rolv Lea
  Njål Arge
  Rune Opheim

  Samarbeidspartnere

  Atkins Danmark AS

   

Sluttevaluering av programområdet
“Miljøvennlig transport” i Groruddalsatsningen

FOTO: INGE LISE PETTERSEN

 •  

  Civitas har evaluert Programområde 1 «Miljøvennlig transport» som var det minste av Groruddalsatsingens (GDS) tre programområder, med ca.100 millioner kroner i egne GDS-midler. Totalt var GDS på 1 mrd. kroner (2007-2016) og rettet seg mot 138.000 innbyggere i groruddalsbydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. GDS var et samarbeid mellom staten og Oslo kommune.

  Agenda Kaupang evaluerte programområde 2: Alna, grøntstruktur, idrett og kulturmiljø. Proba Samfunnsanalyse evaluerte programområde 3: Bolig, by- og stedsutvikling (områdeløft.

  Tiltakstyper med GDS-midler har vært trafikksikkerhet, miljøprioritert gjennomkjøring, støyskjermer, sykkeltiltak og tilrette-legging for kollektivtrafikk. Prosjekter med ordinære midler fra stat og kommune er også tatt med i evalueringen som en del av satsingen, fordi tiltakene var relevante for mål og delmål i programområde 1.

  Evalueringen slår fast at miljøvennlig persontransport er blitt styrket, først og fremst ved doblet frekvens på de to T-banelinjene i dalen. Dette har resultert i at kollektivbruken blant beboere i Groruddalen har gått sterkere opp og bilbruken sterkere ned i tiårsperioden enn ellers i Oslo Ytre by. Sykkelveinettet er blitt mer sammenhengende, men det sykles ikke mer i dalen i dag enn i 2007.

  Det er blitt mindre støy og bedre trafikksikkerhet på enkelte punkter i veinettet, men miljøet langs veinettet som helhet er uforandret. Luftkvaliteten langs hovedveiene er blitt bedre, som ellers i Oslo, men dette skyldes først og fremst mindre bruk av piggdekk.

  Nye, store veiprosjekter i Groruddalen kunne «drenert» biltrafikk fra Trondheimsveien og det øvrige veinettet, men ble aldri noen del av satsingen. Programområde 1 har i liten grad lyktes med å påvirke de store infrastrukturutbyggingsprosessene i Oslo, men man har lyktes med å gjennomføre mindre prosjekter, basert på lokale behov.

  Type prosjekt

  Evaluering

  Oppdragsgiver

  Oslo kommune, Byrådsavdelingen for byutvikling

  Tidsrom

  2015–2016

  Nøkkeltall

  Kr 280.000

  Civitas' rolle

  Evaluator

  Civitas' medarbeidere

  Njål Arge

  Jomar L. Langeland

  Samarbeidspartnere

  Agenda Kaupang

  Proba Samfunnsanalyse

   

Ulsteinvik 2046

ILLUSTRASJON: OLE A. KROGNESS

 •  

  Civitas har ledet en prosess i Ulstein kommune som resulterte i forslag til strategier og tiltak for sentrumsutvikling.

  Bakgrunnen for oppdraget var at kommunen ønsket en medvirkning rundt utvikling av Ulsteinvik tettsted, som grunnlag for rullering av sin kommuneplan. Det ble avholdt framtidsverksteder for ungdom, handelsstand, næringsliv, fagmiljø, politikere og andre interessenter. Framtidsverkstedene var, sammen med faglige vurderinger av gjeldende planverk og analyser av relevante tema, grunnlag for utarbeiding av framtidsbilder og strategier.

  Det ble lansert strategier og tiltak for temaene boligutvikling og -lokalisering, næringslokalisering og utvikling av handel, samt transport og parkeringsløsninger.

  Gjennom verkstedene ble det også utviklet et framtidsbilde for Ulsteinvik 2046, som et verktøy for å få diskusjon rundt mulige utviklingsretninger.

  Type prosjekt

  Framtidsverksted og -rapport

  Oppdragsgiver

  Ulstein kommune

  Tidsrom

  2016

  Civitas' rolle

  Prosessleder

  Analysearbeid og utarbeiding av anbefalinger og framtidsbilder

  Civitas' medarbeidere

  Jomar Lygre Langeland

  Njål Arge

  Marit Øhrn Langslet

  Samarbeidspartnere

  IN’BY

  Ole A. Krogness

Ny byutvikling for Gjøvik:
Samordnet areal- og transportstrategi

ILLUSTRASJON: OLE A. KROGNESS

 •  

  Hovedutfordringene for byen er stor biltrafikk i sentrum, konkurranse fra et stort bilbasert kjøpesenter nær sentrum, lav aktivitet i bysenteret, arealkrevende industri nær bysentrum og at byen er avskåret fra Mjøsa med jernbane og riksveg.

  Gjøvik har et betydelig potensial for å revitalisere sentrum med flere boliger, studenthybler, forretninger og kontorer. Bildet viser visjonen for 2030: «Den tette byen i det grønne og ved det blå».

  Formålet med prosjektet var å stimulere til samarbeid og forpliktende samhandling mellom Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og næringslivet representert ved «Byen vår Gjøvik» i gjennomføring av areal- og transporttiltak i Gjøvik by.

  Fire seminarer som har tatt opp ulike problemstillinger har stått sentralt i arbeidet. Seminarene har hatt bred deltakelse fra politisk og administrativt nivå i kommune og fylkeskommune, representanter fra Statens vegvesen og representanter for næringsliv og organisasjoner.

  Civitas har forberedt og ledet seminarene, skrevet rapporten med konklusjoner fra prosessen, herunder ny visjon for Gjøvik by med mål, strategier og aktuelle tiltak på kort og lang sikt som Gjøvik kommunestyre og fylkesutvalget i Oppland har vedtatt.

  Handlingsplanen er senere fulgt opp med igangsetting og gjennomføring av flere prosjekter i byens gater og parker. Den er også fulgt opp med utredning av en egen parkeringsstrategi for byen som også Civitas har stått for, og som kommunestyret har vedtatt.

  Type prosjekt

  Byutvikling

  Oppdragsgiver

  Gjøvik kommune

  Oppland fylkeskommune

  Statens vegvesen,
  Region øst

  Byen vår Gjøvik

  Tidsrom

  2010–2011

  Nøkkeltall

  21.500 innbyggere i Gjøvik Budsjett kr. 900.000

  Civitas’ rolle

  Prosessledelse

  Faglig rådgiver

  Civitas’ medarbeidere

  Njål Arge

  Jomar Lygre Langeland

  Samarbeidspartnere

  In’by

  Ole A Krogness

   

Copyright © AS Civitas 2019

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Eivind Selvig | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.