Olav Fosli

samfunnsgeograf, cand. polit.

Olav

har over 20 års fartstid som rådgiver og forsker innen samferdsel, byutvikling og miljø.

Fra 2010 til 2017 var han transportfaglig ansvarlig i sekretariatet for Styringsgruppen for Oslopakke 3 der vegdirektøren, jernbanedirektøren, samferdselsbyråden i Oslo og fylkesordføreren i Akershus er med. Han var sentral i utarbeidelse av grunnlagsmateriale for prioritering av veg-, kollektiv- og sykkeltiltak samt utvikling av bompengesystemet.

På TØI og i Statens vegvesen arbeidet han blant annet med transportanalyser, reisevaner og holdningsundersøkelser.

 

olav.fosli@civitas.no  |  +47 958 87 554

Spør meg om

Oslopakke 3

Bymiljøavtale

Byvekstavtale

Porteføljestyring

Mål- og resultatstyring

Konseptvalgutredninger (KVU)

Konsekvensutredninger (KU)

Bompengeutredninger

Transportanalyser

Luftkvalitet

Klima

Intelligent transportsystem (ITS)

 

“Når faget møter politikken, blir faglig kunnskap satt på sin beste prøve”

 

Copyright © AS Civitas 2017

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Asbjørg Næss | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.