Prosjektene våre

Vi utfører prosjekter og oppdrag av mange slag. Her viser vi noen. Til sammen kan det gi et bilde av hva vi arbeider med og tilbyr.

 

 

EKSEMPLER

Citylink: 
Grenbanene rundt Oslo har større potensial enn
"Ytre Intercity" og Ringeriksbanen

 •  

  Civitas har utredet potensialet for grenbanene rundt Oslo på oppdrag fra 21 kommuner på Østlandet. Banene er Sørlandsbanen mellom Hokksund og Kongsberg, Gjøvikbanen, Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Spikkestadbanen.

  Utredningen viser at det er potensial for flere reisende langs de fem banestrekningene enn på de ytre intercitystrekningene Tønsberg–Skien, Hamar–Lillehammer og Fredrikstad–Halden, samt Ringeriksbanen.

  Befolkningsveksten vil bli større, pendling langs banene er større, det bor flere mennesker der, og det er bedre plass til å bygge flere boliger nær jernbanestasjonene.

  Infrastrukturtiltak er tidligere utredet og anslått til om lag 25 milliarder kroner. Hvis disse gjennomføres, kan togtilbudet på de fem banestrekningene bli betydelig bedre enn i dag.

  Til sammenligning er det i forslaget til Nasjonal transportplan 2018–2029 ført opp 74 milliarder kroner til intercityutbyggingen.

  Samfunnsøkonomien i investeringer i Citylink er fullt på høyde med investeringene i Ytre Intercity og Ringeriksbanen.

   

  Type prosjekt

  Utredning med samfunnsøkonomisk vurdering

  Oppdragsgiver

  Gran kommune på vegne av kommunene i grenbanesamarbeidet

  Tidsrom

  2015–2016

  Civitas' rolle

  Utredning og prosjektledelse

  Civitas' medarbeidere

  Rolv Lea
  Njål Arge
  Rune Opheim

  Samarbeidspartnere

  Atkins Danmark AS

   

Billingstadsletta vest, Asker: 
Områderegulering med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE

Tesla Supercharging Stations Norway:
Planlegging og prosjektering av Teslas ladenettverk i Norge

FOTO: TESLA MOTORS NORWAY

 •  

  Europas 6 første supercharger ladestasjoner for Tesla ble etablert i 2013, planlagt og tegnet av Civitas. Vi fulgte opp med planleggingen av 17 nye stasjoner i 2014 og 2015.

  Tesla Motors startet leveranse av sin Model S på det norske markedet høsten 2013. Det var helt avgjørende for salget å etablere et basisnett av ladestasjoner fra første leveransedag. Civitas var Teslas partner i Norge for å avklare stedsvalg, planlegge layout, prosjektere og innhente nødvendige tillatelser for å bygge de 6 første superlade-stasjonene.

  Samarbeidet med Tesla Motors er videreført i 2014–2015 med 17 nye ladestasjoner, blant andre med aksen Stavanger–Trondheim og videre Trondheim–Tromsø.

  Utbyggingen har bidratt til et rekordartet salg av Tesla Model S i Norge og at disse bilene kan kjøres over lengre avstander over det aller meste av landet. Stasjonene er planlagt og bygget med stor kapasitet både når det gjelder antall ladeplasser og tilgjengelig effekt. Det er i tillegg på flere av ladestasjonene planlagt ladeplasser for andre bilmerker med sine ladestandarder.

  Byggeledelse og prosjektering av elektroinstallasjonene på ladestasjonene er utført av Infratek AS.

   

  Type prosjekt

  Ladestasjoner for elbiler dedikert til Tesla

  Oppdragsgiver

  Tesla Motors Norway

  Tidsrom

  2013–2015

  Nøkkeltall

  23 Tesla Supercharger stations

  Civitas' rolle

  Rådgivning om lokalisering (2013), layoutplaner, byggesøknad og prosjektering

  Civitas' medarbeider

  Eivind Orre

  Samarbeidspartnere

  Infratek AS

  Elgesem Trevare AS

Oslo kommune, Utdanningsetaten: 
Stedsanalyser av aktuelle skoletomter

FOTO: TONE FÆRØVIK

 •  

  Civitas har utarbeidet et bredt antall stedsanalyser av aktuelle skoletomter for Utdanningsetaten. Det ble utført stedsanalyser av tomter på Østensjø, Mortensrud, Klemetsrud, Ullern og Vestre Aker.

  Elevveksten i Oslo er høy, og det er et fortløpende behov for flere elevplasser. I forbindelse med rullering av skolebehovsplanen ble det utført konseptvalgutredninger (KVU) for å avveie hvordan behovet for elevplasser i den neste tiårsperioden skal løses. Stedsanalysene ligger til grunn for vurderingene som ble gjort i konseptvalgutredningene.

  Etablering av elevplasser skjer enten i form av utvidelser eller ombygging av eksisterende skoler, etablering av nye skoler på eksisterende tomter eller ved etablering av helt nye skoler på tomter uten skole i dag. Stedsanalysene identifiserer stedlige forhold som kan eller bør ha innvirkning på plassering og utforming av skoleanlegg. Både planfaglige rammer og føringer, fysiske barrierer og muligheter samt sosiokulturelle premisser ble beskrevet, og det ble foretatt en vurdering av både reguleringsrisiko og gjennomføringsrisiko. Stedsanalysen ble oppsummert i et anbefalingskart med tilhørende tekst som ga rammer for volumstudier av hver enkelt tomt.

   

   

  Type prosjekt

  Stedsanalyser

  Oppdragsgiver

  Oslo kommune, Utdanningsetaten,

  Tidsrom

  2014–2015

  Civitas' rolle

  Prosjektleder

  Analysearbeid

  Civitas' medarbeidere

  Tine Aagesen

  Tone Færøvik

  Samarbeidspartnere

  L2 Arkitekter AS

  Samark AS

  Siv.ark. MNAL Inge Lødner

  Link Arkitektur

  Dark Arkitekter

  Planforum AS

  Arch Uno AS

Skårer syd, Lørenskog:
Områderegulering med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: VISMO / DARK ARKITEKTER

 •  

  Civitas har vært prosjektleder for gjennomføring av områderegulering med konsekvensutredning på Skårer Syd i Lørenskog. Områderegulering er formelt kommunens oppgave, men loven åpner for at det inngås avtale om at grunneierne kan stå for gjennomføringen av reguleringen i samarbeid med kommunen. Reguleringen hadde detaljeringsgrad tilsvarende detaljregulering, slik at neste steg vil være rammesøknad.

  Planområdet har fire ulike grunneiere, med ulike forutsetninger for sine tomter. Civitas har, i samarbeid med grunneiergruppen, Lørenskog kommune og Dark arkitekter, bistått med å finne omforente og gode løsninger for området som helhet og for den enkelte grunneier.

  Civitas har videre koordinert de ulike fagrådgiverne som har bidratt til konsekvensutredningen, samt selv stått for utarbeidelse av ROS-analyse for området. Videre har vi utarbeidet konsekvensutredning, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart.

  Som en konsekvens av reguleringen er det også utarbeidet en utbyggingsavtale og en grunneieravtale for området. Også her har Civitas bistått for å komme frem til omforente løsninger for blant annet fordeling av kostnader og ansvar for etablering av infrastruktur i området.

  Type prosjekt

  Områderegulering med konsekvensutredning.

  Utbyggingsavtale.

  Oppdragsgiver

  Grunneiergruppen:

  Sindre Eiendom AS,

  Losbyveien 1 AS,

  Lørenskog kommune,

  Blomsterringen AS.

  Tidsrom

  2012–2014

  Nøkkeltall

  Ca. 90 dekar

  Ca. 1250 nye boliger

  Civitas’ rolle

  Prosjektledelse

  Plankonsulent

  Fagkonsulent ROS

  Civitas’ medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Tine Aagesen

  Elin Enlid

  Eivind Orre

  Sentrale samarbeidspartnere

  Dark arkitekter

Hvordan kan kommuneplanens arealdel bidra til at flere går, sykler og reiser kollektivt?

 •  

  Civitas har vurdert arealdelen til kommuneplaner i de ni byområdene som i Nasjonal Transportplan er definert for bymiljøavtaler. Særlig har vi sett på hvordan kommunenes planlegging av utbyggingsområder vil bidra til å nå det nasjonale målet om at veksten i persontransport i byene tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange («nullvekstmålet»).

  Civitas har utviklet et sett av kriterier som planene er vurdert opp mot. Kartleggingen og vurderingen er lagt til grunn for konkrete anbefalinger om hvilke sider ved planene som bør utvikles for at «nullvekstmålet» skal kunne nås. Vi har også sett på en mulig kopling mellom planene og eventuelle, framtidige bymiljøavtaler.

  Faglige spørsmål er diskutert med oppdragsgiver og med fagfolk i aktuelle kommuner og fylkeskommuner, men vurderingene og anbefalingene står for Civitas’ regning. Resultater fra arbeidet er i ettertid presentert i ulike areal- og transportfaglige fora, og benyttet som grunnlag for departementets arbeid.

  Gjennom oppdraget har Civitas fått inngående kjennskap til planstatus og utfordringer i samtlige større norske byområder, samtidig som vi har formidlet innsikt fra de byområdene der våre medarbeidere i seinere år har vært mest aktive.

   

  Type prosjekt

  Kartlegging, utredning

  Oppdragsgiver

  Kommunal- og moderniserings-departementet

  Tidsrom

  2013–2014

  Nøkkeltall

  18 kommuneplaner i landets ni største byområder er vurdert som grunnlag for anbefalinger

  Civitas’ rolle

  Prosjektleder, utførende

  Civitas’ medarbeidere

  Rune Opheim (prosjektleder), Jomar Langeland og Njål Arge

  Samarbeidspartnere

  En parallell vurdering med vekt på regionalt nivå er gjennomført av Urbanet Analyse og Asplan Viak

Kollektivstrategi for Hordaland:
Faglig rådgiving, dokumentstruktur, illustrasjoner og layout

 •  

  Den første illustrasjonen viser de valgte hovedprinsippene for hvordan Skyss ønsker å utvikle et kollektivnett av stamlinjer og hovedlinjer.

  Den andre illustrasjonen er tenkt å vise kommunene hvordan de bør tenke når de planlegger utbygging dersom arealbruken skal bli kollektivtransport-vennlig.

  Kollektivstrategien er et dokument på 36 sider, og intensjonen har vært å begrense omfanget slik at det viktigste trer frem. Arbeidet ble innledet med først å utarbeide Miljøstrategi for Skyss, og kollektivstrategien bygger videre på denne.

  Begge dokumentene er politisk behandlet, og ligger nå til grunn for Skyss sitt videre arbeid.

  Type prosjekt

  Strategidokument

  Oppdragsgiver

  Skyss,

  Hordaland fylkeskommune

  Tidsrom

  2013–2014

  Nøkkeltall

  Honorarramme

  500.000 kr

  Civitas’ medarbeider

  Truls Lange

Erfaringer med
bruk av lavenergi og passivhus yrkesbygg

 •  

  Civitas med samarbeidspartnere ble engasjert for å innhente erfaringer fra drift av lavenergi- og passivhus yrkesbygg. Oppgaven var todelt.

  For det første skulle det utvikles en metodikk for analyse av forholdet mellom planlagt og faktisk inneklima og energibruk. For det andre skulle metodikken testes ved å innhente og analysere erfaringsdata fra 10 bygg. Det skulle undersøkes om det oppstår konflikt mellom ønsket om lav energibruk og godt inneklima og om det var vesentlige avvik mellom prosjektert og faktisk energibruk. Et viktig spørsmål var hvorvidt det var nødvendig å ta spesielle hensyn for å sikre godt inneklima når forskriftenes krav til lav energibruk skjerpes.

  Ved testing av hypoteser og delproblemstillinger på de utvalgte byggene, ble Ørebrometoden benyttet for å undersøke brukernes tilfredshet med inneklima. Videre ble driftspersonalet intervjuet, og energibruksdata for byggene ble innhentet.

  Resultatet av undersøkelsen viste at brukerne i store trekk er fornøyde med byggene. Det gis en rekke positive tilbakemeldinger fra brukerne av byggene, men også noen negative. Noen bygg hadde problemer med tekniske løsninger og leveranser, og de manglet til dels dokumentasjon og måledata. Mulige negative bruks- og inneklima-konsekvenser av en skjerping av energikravet i TEK til passivhusnivå synes å være små sammenlignet med det generelle forbedrings-potensialet som ligger i grundigere funksjonstesting, innregulering, overlevering og drift.

  Prosjektet var et samarbeid mellom SINTEF, Miljøanalyse, Tiny Mesh og Civitas, der Civitas i tillegg til å være utførende også hadde prosjektlederrollen. SINTEF hadde spesielt ansvar for bruk av Ørebrometoden.

  Type prosjekt

  Utredning

  Oppdragsgiver

  Kommunal- og regionaldepartementet,

  Miljøverndepartementet

  Tidsrom

  Høsten 2013

  Nøkkeltall

  Verdi 700 000 kr.

  Civitas’ rolle

  Prosjektledelse og utredning

  Civitas’ medarbeidere

  Eivind Selvig

  Elin Enlid

  Samarbeidspartnere

  SINTEF

  Miljøanalyse

  Tiny Mesh

Forslag til bedre forvaltning av kommunesektorens bygninger og infrastruktur – bygg, veg, vannforsyning og avløp

FOTO: RUNE OPHEIM

 •  

  I dette forsknings- og utviklingsprosjektet har Civitas kartlagt dagens praksis og kommende utfordringer. Videre har vi foreslått en rekke tiltak for mer effektiv forvaltning og redusert etterslep i vedlikehold.

  Foreslåtte tiltak omfatter både staten og kommunesektoren selv, og innebærer mer satsing på

  • Kompetanse (rekruttering, fagkunnskap, nettverk)
  • Kommunikasjon (formidling)
  • Kontroll (oversikt nåtid og framtid, tydelige prioriteringer)
  • Koordinering mellom utførende, beslutningstakere og staten
  • Kompensasjon fra staten.

  Anbefalingene er basert på en spørreundersøkelse der vi fikk svar fra 284 kommuner, og på systematisk vurdering av antatte utfordringer fram mot 2050. Drivkrefter og barrierer for god forvaltning er også kartlagt.

  Tematiske kommunedelplaner (hovedplaner) tilrås for å få bedre dialog mellom driftsenheter, kommuneledelse og politikere. Vi slår også et slag for den gode hverdagsjobbingen, med mer systematikk i stedet for intuitiv tilnærming og kortsiktige løsninger. Staten har blant annet viktige oppgaver knyttet til fagutvikling og forenklet rapportering.

   

  Type prosjekt

  Utredning

  Oppdragsgiver

  KS – Kommunesektorens organisasjon

  Tidsrom

  2012–2013

  Nøkkeltall

  Oppdragsverdi
  ca. kr 2.000.000

  Civitas’ rolle

  Prosjektledelse, utførende

  Civitas’ medarbeidere

  Rune Opheim (prosjektleder)
  Rolv Lea

  Elin Enlid

  Samarbeidspartnere

  Bruem Consulting

  v/ Per Bruem

   

Kanalbyen, Kristiansand:
Program for miljøvennlig utbygging

ILLUSTRASJON: A-LAB

 •  

  Fra 1920-tallet og fram til i dag har området vært en sentral del av havnevirksomheten i Kristiansand. Nå skal det bli boliger, næringslokaler og offentlige byrom med torg og parker.

  Første del av miljøprogrammet tar for seg hvordan miljøarbeidet skal organiseres. Her beskriver vi hvordan miljømålene skal forankres i styrende organer, og hvordan ansvaret for å nå miljømålene skal videreføres i kontrakter med tomtekjøpere og entreprenører. Videre hvordan en skal følge opp og rapportere resultatene systematisk.

  Miljøprogrammets andre del tallfester mål for tolv miljøområder. De spenner fra tradisjonelle tema som ren grunn og rent vann, til det høyaktuelle ønsket om å sikre lave klimagassutslipp.

  Civitas har generelle opplegg for slike miljøprogram. Men alle prosjekter og steder har særtrekk som det er nødvendig å ta hensyn til. Det gjorde vi også her i Kanalbyen.

  Type prosjekt

  Miljøprogram

  Oppdragsgiver

  Kanalbyen utvikling AS

  Tidsrom

  2012

  Civitas’ rolle

  Utarbeidet miljøprogrammet

  Civitas’ medarbeidere

  Elin Enlid

  Asbjørg Næss

Miljøkoordinator for utvidelse av
Oslo Lufthavn Gardermoen

FOTO: ASBJØRG NÆSS

 •  

  Asbjørg Næss, Civitas er engasjert som miljøkoordinator for utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen. Utvidelsen omfatter blant annet nye taksebaner, driftsbygg og to nye terminalbygg som tilbygg til den eksisterende terminalen. Prosjektets totale kostnadsramme er ca. 14 milliarder kroner.

  Utbyggingen har svært høye miljøambisjoner. Blant annet nulltoleranse for forurensning av grunnvannsmagasinet under lufthavnen og BREEAM-sertifisering på nivå Excellent for de to nye terminalbyggene. Videre en vesentlig reduksjon av klimagassutslippene fra de nye terminalbyggene sammenlignet med dagens praksis i bransjen. Disse kravene følges opp med klimagassregnskap.

  Som miljøkoordinator har Civitas’ bidrag vært å foreslå og skape konsensus om miljøambisjoner og -mål for prosjektet, å utarbeide kontraktskrav på miljøfeltet og veilede de prosjekterende i arbeidet med å omsette miljømål og -krav til spesifikke krav i entreprisens beskrivelser. Civitas har også bidratt med utvikling av sjekklister for oppfølging av kravene i byggefasen. For eksempel sjekklister for miljøstyringssystem, passivhus og kontroll av krav til materialer. Civitas forestår også veiledning av entreprenører og kontroll av deres utførelse, for å sikre at miljøkrav blir overholdt i utbyggingsfasen.

  Type prosjekt

  Miljøkoordinator byggeprosjekt

  Oppdragsgiver

  Oslo Lufthavn AS,
  T2-Prosjektet

  Tidsrom

  2010–2017

  Nøkkeltall

  Engasjert fire dager i uken

  Civitas’ medarbeider

  Asbjørg Næss

   

Nasjonalmuseet på Vestbanen:
Reguleringsplan med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: STATSBYGG /
KLEIHUES + SCHUWERK GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN

 •  

  På oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet tok Statsbygg i 2008 opp arbeidet med planlegging av et samlet anlegg for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen. I tillegg var det ønskelig å innpasse bebyggelse på bakre del av tomten, for å sikre fremtidige utvidelsesmuligheter og nødvendig byreparasjon.

  Civitas ble engasjert som plankonsulent for arbeidet, som var basert på vinnerprosjektet fra en internasjonal arkitektkonkurranse. Viktige utredningstemaer var ivaretakelse av Nasjonalmuseets krav, konsekvenser for bymiljø og trafikk, pluss vurdering av forholdet til de fredete Vestbanebygningene.

  Bebyggelse på bakre del av tomten ble tatt ut av planen i forbindelse med politisk behandling av saken.

  Type prosjekt

  Regulering med konsekvensutredning

  Oppdragsgiver

  Statsbygg

  Tidsrom

  2009–2012

  Nøkkeltall

  26,5 dekar. Inntil 63.000 kvm bebyggelse, hvorav 40.000 kvm museum

  Civitas’ rolle

  Plankonsulent

  Civitas’ medarbeidere

  Reidun Rimberg,

  Ellen Haug, Eivind Orre

  Samarbeidspartnere

  Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten, Norsam

Miljørapportering for kjøpesentre:
Energibruk – klimagassutslipp – avfall – HMS

 •  

  Sektor Gruppen  eier eller forvalter ca. 35 kjøpesentre over hele landet. De ønsker å være innovative og ha en ledende rolle i tilpasningen til de stadig økende miljøkravene for bygg og aktiviteter generert i bygg.

  De registrerer og rapporterer ut over gjeldende krav i et målrettet arbeid for å redusere energibruk, klimagassutslipp og mengden usortert avfall. Foruten energibruk inkluderer regnskapet klimagassutslipp, trafikk generert av besøkende, ansatte, varetransport og transport av avfall. De rapporterer også på sykefravær og brannvern- og førstehjelpskurs, samt status på alle planlagte og gjennomførte tiltak.

  Civitas har utarbeidet en modell for å samle inn data og gjøre beregninger på miljøtemaene. Videre har vi utarbeidet et rapporteringssystem med mal for kvartalsvise og årlige miljørapporter. Vi  står for både utarbeidelsen og kvalitetssikringen av rapportene, samt løpende utvikling og forbedring av mal og innhold.

  Type prosjekt

  Miljøanalyser

  Oppdragsgiver

  Sektor Eiendom AS

  Tidsrom

  2011–

  Nøkkeltall

  35 kjøpesentre,

  totalt 970 000 kvm

  Civitas’ rolle

  Rådgiver, prosessleder, utreder

  Civitas’ medarbeidere

  Gaute Taarneby

  Eivind Selvig

  Samarbeidspartnere

  Evotek AS

Ny byutvikling for Gjøvik:
Samordnet areal- og transportstrategi

ILLUSTRASJON: OLE A. KROGNESS

 •  

  Hovedutfordringene for byen er stor biltrafikk i sentrum, konkurranse fra et stort bilbasert kjøpesenter nær sentrum, lav aktivitet i bysenteret, arealkrevende industri nær bysentrum og at byen er avskåret fra Mjøsa med jernbane og riksveg.

  Gjøvik har et betydelig potensial for å revitalisere sentrum med flere boliger, studenthybler, forretninger og kontorer. Bildet viser visjonen for 2030: «Den tette byen i det grønne og ved det blå».

  Formålet med prosjektet var å stimulere til samarbeid og forpliktende samhandling mellom Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og næringslivet representert ved «Byen vår Gjøvik» i gjennomføring av areal- og transporttiltak i Gjøvik by.

  Fire seminarer som har tatt opp ulike problemstillinger har stått sentralt i arbeidet. Seminarene har hatt bred deltakelse fra politisk og administrativt nivå i kommune og fylkeskommune, representanter fra Statens vegvesen og representanter for næringsliv og organisasjoner.

  Civitas har forberedt og ledet seminarene, skrevet rapporten med konklusjoner fra prosessen, herunder ny visjon for Gjøvik by med mål, strategier og aktuelle tiltak på kort og lang sikt som Gjøvik kommunestyre og fylkesutvalget i Oppland har vedtatt.

  Handlingsplanen er senere fulgt opp med igangsetting og gjennomføring av flere prosjekter i byens gater og parker. Den er også fulgt opp med utredning av en egen parkeringsstrategi for byen som også Civitas har stått for, og som kommunestyret har vedtatt.

  Type prosjekt

  Byutvikling

  Oppdragsgiver

  Gjøvik kommune

  Oppland fylkeskommune

  Statens vegvesen,
  Region øst

  Byen vår Gjøvik

  Tidsrom

  2010–2011

  Nøkkeltall

  21.500 innbyggere i Gjøvik Budsjett kr. 900.000

  Civitas’ rolle

  Prosessledelse

  Faglig rådgiver

  Civitas’ medarbeidere

  Njål Arge

  Jomar Lygre Langeland

  Samarbeidspartnere

  In’by

  Ole A Krogness

   

Copyright © AS Civitas 2017

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Asbjørg Næss | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.