Rolv Lea

samfunnsøkonom, daglig leder i Civitas

Rolv

er samfunnsøkonom med tilleggsutdannelse i logistikkledelse og foretaksstrategi. Han har blant annet arbeidet i Statistisk sentralbyrå, Transportøkonomisk institutt og Asplan Viak før han gikk inn i Civitas i 2003. Han kombinerer samfunnsøkonomens teoretiske verktøykasse med egne observasjoner av hva som foregår i den praktiske hverdag. Problemstillinger analyseres med utarbeidelse av statistikk, bruk av kvantitative, statistiske metoder og kvalitative metoder. God kunnskap om logistikk, transport og foretaksstrategi har han også. Han er tallknuseren i Civitas og daglig leder.

 

rolv.lea@civitas.no  |  +47 408 57 170

Spør meg om

Personlogistikk

Nytte-kostnadsanalyser

Klimaspørsmål

Bedrifts- og samfunnsøkonomisk analyse

Areal- og transport

Samferdsel

Godstransport

Regionaløkonomiske analyser

Transportøkonomi

 

 

“Uten å telle, måle og knuse tallene vet du aldri om en plan er elendig eller god”

FOR EKSEMPEL

 

 

Deichmanske hovedbibliotek:
Rom- og funksjonsprogram – person- og varelogistikk

”Bygget skal syde av liv… … virke tiltrekkende på nye og gamle brukere. Bygningen skal ha en rasjonell organisering og utnyttelse som gir effektive publikumsstrømmer og reduserer interne trafikkarealer. Bygningen skal legge til rette for et rasjonelt driftsopplegg for bibliotekets samlede virksomhet og ansatte skal sikres gode arbeidsforhold i et sikkert arbeidsmiljø. Bygningen skal være tilgjengelig for alle brukergrupper og være universelt utformet.” Oslo kommune har høye ambisjoner for det nye biblioteket. Civitas sørger for at logistikken funker.

 

Oslo kommune 2009–

 

 

Oslo lufthavn Gardermoen:
Utvidelse av passasjerterminalen – Passasjerlogistikk

Hvordan stenge et antall gates for ombygging og samtidig sørge for at passasjerene kommer seg ut til flyene – i tide? Vi har utviklet et logistikksystem hvor et betydelig øket passasjertall vil bli busset til og fra flyene. Til tross for at bussing kompliserer passasjerflyten, vil denne kunne avvikles innenfor dagens allerede stramme tidsplan.

 

Oslo lufthavn Gardermoen 2009–2010

 

 

Utvikling av web-basert verktøy
for beregning av klimatiltak

På viktige samfunnsområder som står for store deler av landets utslipp av klimagasser er terskelen høy for å utvikle utslippsreduserende tiltak og beregne effekten av disse. Civitas har utviklet en webportal som leder brukeren gjennom slike beregninger. Portalen er i første rekke til bruk for norske kommuner, og gjør det mulig for disse å gjøre slike beregninger selv på en enkel måte og som en naturlig del av kommunenes planlegging.

 

 

Varestrømmer i Oslo-regionen

Kunnskap om hvor varestrømmer går, mellom hvilke punkter og på hvilken måte er ofte mangelfull. I samarbeid med statlige og regionale transport- og arealmyndigheter utviklet vi metoder for å etablere en lokal database for lokale og regionale varestrømmer. Vi laget også visualisering av varestrømmene på kart, samt et opplegg for å kvalitetssikre og fremskrive dataene.

 

 

Miljøregnskap for landstrømanlegg i Oslo havn

Luftforurensning fra ferger og cruiseskip ved kai er en av flere utslippskilder som bidrar til dårlig lokal luftkvalitet i Oslo havn, og er også en kilde til utslipp av klimagasser. Skip ved kai bruker generatorer om bord til å produsere strøm. Generatorene drives av fossilt drivstoff av varierende kvalitet. Miljøbelastningen kan reduseres ved å forsyne skipene med strøm fra land. Vi har utredet mulighetene for å knytte ferger i Oslo havn til landstrøm, samt regnet på samfunnsøkonomien i et slikt tiltak.

 

 

Jernbanens framtidige stasjonsstruktur

Nye tog – skal alle stasjoner fornyes? Vridning i bosettingsstrukturen – skal det føre til endringer i stasjonsstrukturen?

 

Civitas har bygget en analysemodell for å studere samfunnsøkonomisk gevinst ved å gjøre endringer i stasjonsstrukturen. For en rekke stasjoner hvor det strengt tatt er nødvendig å bygge om for at stasjonene skal være tilpasset togene som kommer til å stoppe der, er det vurdert om det samfunnsøkonomisk er mer lønnsomt å tilby alternativ transport. I tillegg er det gjort en tilsvarende vurdering for alle stasjoner i et langsiktig perspektiv, hvor det er tatt hensyn til framtidig bosettings- og arbeidsplasstruktur.

Copyright © AS Civitas 2017

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Asbjørg Næss | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.