Tine Aagesen

samfunnsgeograf

Tine

er samfunnsgeograf fra NTNU i Trondheim og Asian Institute of Technology i Thailand. Hun har nærmere ti års fartstid i Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten før hun begynte i Civitas. Med dette har hun en verdifull, detaljert innsikt i kommunale plan- og saksbehandlingsprosesser. Ikke minst de dokumentasjonskrav og faglige føringer man møter når man skal fremme plan- og byggesaker til behandling.

Tines viktigste arbeidsfelt er arealplanlegging og konsekvensutredning (KU). Hun kan også bistå i prosessledelse og kvalitetssikring av andre oppgaver i henhold til plan-og bygningsloven. Videre kan hun bistå med hjelp til utredninger, mulighetsstudier og  stedsanalyser.

 

tine.aagesen@civitas.no  |  +47 984 21 173

Spør meg om

Arealplanlegging

Reguleringsplaner

Konsekvensutredninger (KU)

By- og tettstedsutvikling

ROS-analyser

Gjennomføring av planprosesser

Kvalitetssikring i plan- og byggesaker

Åge Aleksandersen

 

“Formelle krav må på plass, men det hjelper også godt å vite hvordan en saksbehandler tenker”

FOR EKSEMPEL

Lørenskog stasjonsområde: 
Detaljregulering med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: ARKITEKTPARTNER AS

 •  

  Civitas utarbeider en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for et kombinert bygg med både ishall/eventuelt flerbrukshall, kontor, forretning, bevertning, kultur og boliger i umiddelbar avstand til Lørenskog stasjon.

  Prosjektet ble opprinnelige initiert av Lørenskog kommune med den hensikt å regulere en tomt til curlinghall for OL i Oslo i 2022. Etter at OL-planene ble skrinlagt, er prosjektet omarbeidet i betydelig grad, og det legges nå opp til et multifunksjonelt program med både ishockeyhall med plass til 2000 tilskuere, en mindre isflate, curlingbane og bowling, samt kontorer, forretninger, bevertning, kultur og rundt 130 boliger. Bebyggelsen kan knyttes sammen med en eventuell ny Lørenskog stasjon, med direkte kobling til perrongen.

  Sammen med Selvaags planer for en «Vinterpark» med innendørs skibakker med mer, vil prosjektet etablere et nytt tyngdepunkt for vinteridrett i Oslo-området. Videre vil prosjektet få en viktig lokalsenterfunksjon for boligområdet som er under utbygging rett øst for planområdet.

  Civitas er prosjektleder og ansvarlig for alle plandokumentene. Civitas gjør selv konsekvensutredningene som berører samfunnsmessige forhold, bebyggelse og landskap. Videre koordinerer vi fagrådgiverne for de tekniske utredningene.

  Planprogrammet var på høring våren 2015, og det forventes at planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn rundt årsskiftet 2015/2016.

  Type prosjekt

  Detaljregulering med konsekvensutredning

  Oppdragsgiver

  Lørenskog kommune,

  ved Knut Tefre

  Tidsrom

  2014–2015

  Nøkkeltall

  Planområdet = 23 dekar

  BRA = 40.000 kvm

  Civitas' rolle

  Prosjektleder

  Ansvarlig for plandokumenter

  Civitas' medarbeidere

  Tine Aagesen

  Tone Færøvik

  Samarbeidspartnere

  Sletvold Arkitekter AS

  Arkitektpartner AS

Oslo kommune, Utdanningsetaten: 
Stedsanalyser av aktuelle skoletomter

FOTO: TONE FÆRØVIK

 •  

  Civitas har utarbeidet et bredt antall stedsanalyser av aktuelle skoletomter for Utdanningsetaten. Det ble utført stedsanalyser av tomter på Østensjø, Mortensrud, Klemetsrud, Ullern og Vestre Aker.

  Elevveksten i Oslo er høy, og det er et fortløpende behov for flere elevplasser. I forbindelse med rullering av skolebehovsplanen ble det utført konseptvalgutredninger (KVU) for å avveie hvordan behovet for elevplasser i den neste tiårsperioden skal løses. Stedsanalysene ligger til grunn for vurderingene som ble gjort i konseptvalgutredningene.

  Etablering av elevplasser skjer enten i form av utvidelser eller ombygging av eksisterende skoler, etablering av nye skoler på eksisterende tomter eller ved etablering av helt nye skoler på tomter uten skole i dag. Stedsanalysene identifiserer stedlige forhold som kan eller bør ha innvirkning på plassering og utforming av skoleanlegg. Både planfaglige rammer og føringer, fysiske barrierer og muligheter samt sosiokulturelle premisser ble beskrevet, og det ble foretatt en vurdering av både reguleringsrisiko og gjennomføringsrisiko. Stedsanalysen ble oppsummert i et anbefalingskart med tilhørende tekst som ga rammer for volumstudier av hver enkelt tomt.

   

   

  Type prosjekt

  Stedsanalyser

  Oppdragsgiver

  Oslo kommune, Utdanningsetaten,

  Tidsrom

  2014–2015

  Civitas' rolle

  Prosjektleder

  Analysearbeid

  Civitas' medarbeidere

  Tine Aagesen

  Tone Færøvik

  Samarbeidspartnere

  L2 Arkitekter AS

  Samark AS

  Siv.ark. MNAL Inge Lødner

  Link Arkitektur

  Dark Arkitekter

  Planforum AS

  Arch Uno AS

Copyright © AS Civitas 2017

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Asbjørg Næss | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.